Add tovább


Szépirodalmi Figyelő-díjátadó Kolozsváron

2014 április 15-én, kedden 18 órától Kolozsváron az EME előadótermében bemutatják a Szépirodalmi Figyelő Kolozsvár tematikájú számát, és átadják a Szépirodalmi Figyelő-díjat: Király Lászlónak és László Noéminek. A folyóirat szerkesztőivel: Pápay Ferenc, Vass Norbert, Vincze Ferenc – Bíró Annamária beszélget.

A Szépiro­dal­mi Fi­gyelő Arany János szerkesztésében 1860 és 1862 között meg­je­lent ma­gyar­országi he­ti­lap volt.A Szépiro­dal­mi Fi­gyelő mint iro­dal­mi, kri­ti­kai, szemléző folyóirat je­len­le­gi formájában 2002 óta je­le­nik meg kétha­vi rend­sze­rességgel. A folyóirat szemléző jel­legéből adódóan egy adott időszak leg­fon­to­sabb­nak ítélt szépiro­dal­mi pub­likációt közli újra, de több új meg­je­lenésű könyvről is közöl ki­sebb ter­je­delmű re­cen­ziókat és kri­tikákat. A folyóirat kétha­vi bontásban a szemlézett folyóira­tok­ban meg­je­lent szépiro­dal­mi művekről műfa­jok sze­rin­ti bib­li­ográfiát is tar­tal­maz. A Szépiro­dal­mi Fi­gyelő szer­kesztősége 2004-ben díjat alapított, ame­lyet 2005-ben adott ki először az adott év leg­ki­emel­kedőbb kortárs írójának il­let­ve költőjének.
Megosztás a Google Pluson

0 Vélemény: