Add tovább


Most egyetlen verssel laptopot vagy értékes elektronikai eszközt nyerhet!

1. A pályázat kiírója: Irodalmi Rádió
2. A pályázat kiírójának postacíme:
Irodalmi Rádió Miskolc Pf: 8/P, 3503
3. A pályázat kiírójának e-mail címe: info@irodalmiradio.hu
4. A pályázat címe: „A VERS ÉRTÉKE”
5. A pályázat célja: Az értékes írások és versek méltó rangra emelése, a tehetséges versírók anyagi támogatása.
Kortárs költık részére publikálási, bemutatkozási lehetıség, mőveik hangzó anyaggá való feldolgozása, CD és
nyomtatott formátumú kiadása, a hazai irodalom színesítése, gazdagítása, az irodalmi élet megmozgatása.
6. Pályázhatnak: Magyar nyelven alkotó versírók, költık.
7. Megjelenés:
a) Hanghordozón: az Irodalmi Rádió egyik következı hangoskönyvében.
b) Nyomtatásban: az Irodalmi Rádió egyik következı antológiájában.
c) Interneten: az Irodalmi Rádió honlapján.
d) Rádiómősorban: a bekerült mővek elhangoznak rádiómősorainkban is.
e) Felolvasóesten: a legjobb alkotások elhangzanak egyik felolvasóestünkön.
8. A pályázat formai követelményei:
Egy pályázó maximum 10 verset küldhet be a pályázatra.
Egy pályázati őrlap kitöltése és beküldése kötelezı.
Egy vers maximális hossza vers esetében max. 4 gépelt oldal lehet a következı formázás szerint:
- A/4-es lap
- mindegyik margó 2,5 cm
- betőtípus: Times New Roman 12-es
- sorköz: szimpla
A mőben szereplı idegen szó vagy kifejezés esetén a kiejtést kérjük feltüntetni zárójelben!
Minden pályamőbıl egy nyomtatott és egy elektronikus példányt kérünk!
A nyomtatott példány eljuttatása postán: Irodalmi Rádió, 3503 Miskolc, Pf:8/P
Az elektronikus példány eljuttatása e-mail-ben: info@irodalmiradio.hu
(Alapkövetelmény: a nyomtatott és elektronikus példány betőrıl betőre egyezzen meg!)
A pályázat minden oldalán legyen rajta az a név, melyen a szerzı szerepelni szeretne!
Csak olyan verset fogadunk el, amivel még nem pályázott az Irodalmi Rádiónál.
9. A pályamunkák formai, tematikus és tartalmi követelményei:
Tematikus és formai kötöttség nincs. Olyan pályamunkákat nem tudunk elfogadni, melyeket az NMHH vagy a magyarországi
jogszabályok jogsértınek ítélhetnek nyelvezetük, tartalmuk miatt. (Értsd: obszcén szavak ill. kifejezések,
becsületsértés, stb.)
10. A pályázatok és pályázati díjak beérkezésének határideje: 2012. október 30., éjfél
2
11. Pályázati díj:
Az Irodalmi Rádió MP tagjainak: az elsı pályamunka beküldése térítésmentes, minden további pályázat (alkotás)
500 Ft/pályázat
Az Irodalmi Rádió rendes tagjainak: az elsı pályázat beküldése 500 Ft, minden további pályázat (alkotás) 1000
Ft/pályázat
Új jelentkezıknek: az elsı pályázat beküldése 1000 Ft, minden további pályázat (alkotás) 1500 Ft/pályázat
A pályázati díj tartalmazza az adminisztrációs és elıadói díjakat.
A pályázati díj eljuttatása a beérkezési határidıig:
- átutalással számlaszámunkra: OTP 11734004-29904161
- vagy rózsaszín postai utalványon postacímünkre: Irodalmi Rádió, 3503 Miskolc, Pf:8/P
- megjegyzés rovatba mindkét esetben kérjük beírni: a pályázó nevét és a pályázat címét
Pályázati díjat nem áll módunkban visszafizetni.
A pályázati díjról a számlát a pályázati őrlapon megadott névre és címre állítjuk ki.
12. További információk kérhetık:
Telefonon: 20/544-0372 vagy e-mail-ben: info@irodalmiradio.hu
13. Zsőrizés:
A bekerülı mővek kiválasztását és rangsorolását az Irodalmi Rádió vezetısége és felkért alkotótagok végzik. A
bírálóbizottság tagjai a pályázók nevét és adatait nem kapják meg, kizárólag csak a pályamunkákat továbbítjuk
feléjük.
14. Eredményhirdetés:
Az Irodalmi Rádió 10. születésnapi ünnepségén élı szóban, majd az azt követı napokban e-mail-ben és az Irodalmi
Rádió honlapján.
15. Bekerülés:
a) 100 db vagy az alatti érvényes beérkezett pályamő esetén az elsı 25 vers,
b) 101-199 db érvényes beérkezett pályamő esetén az elsı 50 vers,
c) 200-299 db érvényes beérkezett pályamő esetén az elsı 75 vers,
d) 300 db vagy a feletti érvényes beérkezett pályamő esetén az elsı 100 vers
kerülhet felvételre ill. megjelenésre kiadványainkban és rádiómősorainkban.
16. Jutalmazás:
a) 300 db vagy a feletti érvényes beérkezett pályamő esetén
- az elsı helyezett alkotás szerzıje ACER D270-26CRR típusú laptopot
- a második helyezett alkotás szerzıje Navon Platinum 10 típusú táblagépet,
- a harmadik helyezett alkotás szerzıje Canon CanoScan LiDE 110 típusú szkennert kap.
b) 200-299 db érvényes beérkezett pályamő esetén
- az elsı helyezett alkotás szerzıje Canon Pixma MX895 típusú multifunkcós nyomtatót,
- a második helyezett alkotás szerzıje Nikon Coolpix S3300 típusú digitális fényképezıgépet,
- a harmadik helyezett alkotás szerzıje Grundig CDP 5100 típusú CD és mp3 lejátszót kap.
c) 101-199 db érvényes beérkezett pályamő esetén
- az elsı helyezett alkotás szerzıje Samsung S19B150N típusú szélesvásznú LED monitort,
- a második helyezett alkotás szerzıje Samsung DVD D530 típusú DVD lejátszót,
- a harmadik helyezett alkotás szerzıje Philips AZ102S típusú CD-s rádiót kap.
d) 100 db vagy az alatti érvényes beérkezett pályamő esetén
- az elsı helyezett alkotás szerzıje Sony BDP-S185 típusú Blu-Ray lejátszót,
- a második helyezett alkotás szerzıje Kingston DataTraveller 16 GB pendrive-ot,
- a harmadik helyezett alkotás szerzıje értékes kiadványcsomagot kap.
A bekerülı mővek szerzıi közül többen különdíjban, ajándék- és könyvcsomagban részesülhetnek. A sikeresen
pályázók nyertes mővei felkerülhetnek hangoskönyvünkbe, bekerülhetnek antológiánkba, lehetıséget
kapnak az interneten való megjelenésre és elhangozhat mővük felolvasóest-sorozatunk keretében, rádiómősorunkban,
továbbá bekerülhetnek az Irodalmi Rádió alkotói közé, tagjainkat segítjük irodalmi pályafutásukban,
új és új lehetıségeket kínálunk számukra, megjelent könyveiket népszerősítjük.
17. A benyújtott pályázat érvénytelen, amennyiben:
- nem érkezik be a határidı lejártáig egy db nyomtatott példány a pályamunkából
- nem érkezik be a határidı lejártáig egy db elektronikus példány a pályamunkából
- nem érkezik be a határidı lejártáig egy db hiánytalanul kitöltött és aláírt példány a pályázati őrlapból
- nem érkezik be a határidı lejártáig a pályázati díj
- nem magyar nyelvő a pályamunka
- jogsértı tartalmú a pályamunka
- egy vagy több ponton nem felel meg a pályázati kiírás egyéb követelményeinek
Megosztás a Google Pluson